Pravoslavný osmikonečný kříž

21.04.2016 14:13

 

 

 

 

 

Pravoslavný osmikonečný kříž je vrcholnou ikonou, kde je spousta písmenek, odkazů a informací, které nás uvádějí do tajemství Kristovy oběti na kříži. Text, který je níže, toto poselství přibližuje.

 

 

 

 

 

 

 

V horní části kříže je Mandylion, obraz Kristovy tváře, který se měl obtisknout do šátku během jeho cesty na Gogotu a pod ním nápis „Rukou nevytvořený obraz (Нерукотворен образъ)“. Níže jsou dva klanějící se andělé a mezi nimi nápis „andělé Páně (Ангели Господни)“.

Pod nimi je mesiášský titul „Král slávy (Царь славы)“.

Dole na dřevě kříže

zkratka IC XC – Ježíš Kristus (Іисусъ Христосъ).

 

 

 

 

 

 

 

Nad rameny kříže je napsáno „Syn Boží (Сынъ Божіи)“.

Na dřevě kříže po stranách hlavy je napsáno řecké NIKA – vítězí.

Po stranách ramen u rozepjatých rukou nápisy a obrázky

Slunce (Cолнца) – Luna (Луна), které jsou odkazy na text z proroka Joela 2,31/3,4: „Slunce se změní v temnotu a měsíc v krev, dříve než přijde Hospodinův den, velký a hrozný.“ Ve svatozáři je vetknutý kříž a řecký nápis HO ON (podobně i výše na Madylionu), který je řeckým překladem Božího jména

tzv. tetragramu JHVH z Exodu 3,14.

Pod rameny kříže je vepsán círevněslovanský text:

Kříži tvému, klaníme se vládce a svaté Vzkříšení tvé slavíme“ (Кресту Твоему покломняемся Владыко, и святое воскресение Твое славимъ).

Podél těla vidíme vrchní části vlevo kopí a vpravo třtiny bambusu, na níž je napíchnutá houba, která byla namočena do octa.

 

 

Skloněné břevno odkazuje jednak na podporu, kterou měli odsouzenci pod nohama, a která zhoršovala a prodlužovala jejich utrpení a jednak na skutečnost, že byli vedle Ježíše Krista ukřižováni dva zločinci. (např. L 23,33) Jeden se rouhal a posmíval ukřižovanému Spasiteli, druhý (ten po pravé straně Krista) se k němu přiznal a řekl: „Ježíši, rozpomeň se na mne, až přijdeš do království svého.“ Ježíš mu řekl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (L 23,42-43). Zvednuté rameno ukazuje právě na tohoto kajícího se zločince.

Po stranách u nohou jsou písmena K(opí)/копие a T(řtina)/трость.

Na rozdíl o západních křížů, kde jsou obě nohy probity jedním hřebem, je zde každá noha přibitá hřebem zvlášť.

U nohou jsou znázorněny stavby, které mají upomínat na slova 99. žalmu: „Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klaňte se u podnože jeho nohou -- on je svatý!“ (Ž 99,5)

Pod přibitýma nohama jsou 4 písmena М.Л.Р.Б., která zkracují slova Место лобное рай бысть. Podle tradice Golgotha znamená lebka a odkazuje na místo, kde byla Adamova lebka. Totéž říkají dvě písmena Г Г (GG) – Hora Golgotha (Гора Голгофы); – a nakonec u lebky je napsáno zkratkou Г А (GA) (глава Адамла) Adamova hlava.

 

 

 

 

inspirováno stránkami https://www.synaxis.info/old-rite/0_oldbelief/instructional_eng/cross_symbolism.html 

 https://www.ortodossiatorino.net/DocumentiSezDoc.php?cat_id=15&id=546

 

Kontakt

Pravoslaví Mělník milko@volny.cz