Tropar - kondak - modlitba Athanasiovi a Cyrilovi Alexandrijským

01.03.2016 14:07

30./18. ledna

 

svatých patriarchů alexandrijských Athanasia a Kyrilla

Tropar Athanasiovi

Byl jsi oporou pravoslaví, božskými dogmaty podepřel jsi Církev, hierarcho Athanasie. Tím, žes hlásal soupodstatnost Syna s Otcem, zostudil jsi Areia. Otče ctihodný, vroucně pros Krista Boha, aby nad námi se slitoval.

 

Στύλος γέγονας ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων, τὴν Ἐκκλησίαν Ἱεράρχα Ἀθανάσιε· τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Ὑιόν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατᾑσχυνας Ἄρείον· Πάτερ Ὅσιε, Χριστόν τὸν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν, τό μέγα ἔλεος.

Kondak Athanasiovi

 

Štípil jsi dogmata pravoslaví, trní špatného mínění jsi vysekal, když jsi rozmnožil setbu víry rosou Ducha. Ctihodný Athanasie, proto Tě opěvujeme.

 

Ὀρθοδοξίας φυτεύσας τὰ δόγματα, κακοδοξίας ἀκάνθας ἐξέτεμες, πληθύνας τὸν σπόρον τῆς Πίστεως, τῇ ἑπομβρίᾳ τοῦ Πνεύματος Ὅσιε· διὸ σε ὑμνοῦμεν Ἀθανάσιε.

 

  

Tropar oběma

 

Skutky pravoslaví jste planuli, každou špatnou nauku jste zhasili, vítězi a triumfálními vlajkonoši jste byli. Zbožností jste vše obohatili, Církev mocně ozdobili, svými modlitbami jste důstojně nalezli Boha – Krista, který se nad námi velice slitoval.

Ἔργοις λάμψαντες Ὀρθοδοξίας, πᾶσαν σβέσαντες κακοδοξίαν, νικηταὶ τροπαιοφόροι γεγόνατε· τῇ εὐσεβείᾳ τὰ πάντα πλουτίσαντες, τὴν Ἐκκλησίαν μεγάλως κοσμήσαντες, ἀξίως εὕρατε Χριστὸν τὸν Θεὸν εὐχαῖς ὑμῶν, δωρούμενον πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.

 

 

 

Modlitba

 

 

Všechvalný a přeslavný patriarcho Athanasie Veliký, pro pravoslavnou víru jsi byl v mnoha těžkých situacích a mnohé jsi pozvedl. Pětkrát jsi byl ve vyhnanství a na útěku, mnohokrát tě pomluvili a pošpinili, mnohokrát tě chtěli pro pravoslavnou víru tví nepřátelé zahubit a toliko samotný Bůh tě zázračně zachránil před smrtí. A toto vše jsi vytrpěl od nečistých heretiků – ariánů, s nimiž jsi bojoval a v hloubce argumentů je utopil. Svou trpělivostí jsi zvítězil a jejich špatné nauky od Církve odehnal, pravoslavné učení štípil a rozmnožil setbu víry Kristovy. Ty jsi skutečný chrabrý voják Kristův, neboť jako voják do konce svých dní bojovals za pravou víru s heretiky. Jsi skutečný sloup pravoslavné víry, neboť tvá víra se nikdy nezachvěla před heretickým pronásledováním, ale naopak se utvrdila a posílila a to nikoliv toliko u tebe a tvé pastvy, ale ve veškeré církvi Kristově. K tobě se modlíme, svatý spravedlivý, abys vyprosil u Krista Boha našeho, abychom měli víru neochvějnou a nevzdálili se od její pravé cesty, nýbrž do konce svých dní na ní dleli bez strachu z klamu, hrozeb i pronásledování a směřovali do Království nebeského, kde ty i všichni svatí ve slávě Boha Otce i Syna i Svatého Ducha přebýváte. Amen.

Kontakt

Pravoslaví Mělník milko@volny.cz